Uitgelicht

Plaatje alternatief DHE
Alternatief DHE

GroenLinks heeft een succesvolle periode achter de rug. Toen we niet in het college zaten, van 2010-2012, waren we soms in staat de raad mee te krijgen. En vanaf 2012 hebben we vanuit het college initiatieven genomen voor meer werk, beter inkomen, betere zorg en schone energie.

Scharlakenhof

De doorstart van het zwembad Scharlakenhof met inzet van vrijwilligers is financieel mogelijk gemaakt. We vinden dat een voorbeeld van moderne samenwerking tussen burgers en overheid.

Zernikecollege

Zernikecollege gaat een nieuwe school bouwen aan de Kerklaan. Wij vinden dat een veel betere plek dan bij de Scharlakenhof; dat moet groen gebied blijven.  We hebben ervoor gezorgd dat er goed verkeersoplossingen in de plannen aan de Kerklaan zitten.

Werkvoorziening

Mensen die al langdurig in de werkvoorziening werken (WSW) komen vaak niet aan de beurt voor re-integratie- en ontwikkeltrajecten. GroenLinks wil hen niet afschrijven, maar investeren. Nieuwe plekken in ontwikkeltrajecten worden nu eerst aangeboden aan degenen die al het langst op een plek wachten.

Groene grens

We hebben ooit de groene grens getrokken aan de Noordzijde van onze gemeente, dat blijven we doen.  We zijn akkoord gegaan met het  nieuwe bestemmingsplan voor het DHE-gebied omdat het viel binnen de groene grens. Daarover zijn jaar op jaar democratische besluiten genomen, die draaien we niet zomaar terug. We hebben gezorgd voor meer aandacht voor sociale huurwoningen, duurzame woningbouw, veilige verkeersoplossingen en fietsroutes. We hebben een plan ingediend voor een nieuw uitloopgebied aan de Oostzijde van het spoor.

Referendum

Een besluit tot herindeling kan alleen door de gemeenteraad worden genomen, maar wel met voldoende participatie door burgers. We hebben daar vanaf het begin op aangedrongen. Door onze motie is een burgerraadpleging nu ook echt mogelijk. We hebben daarin samengewerkt met de  oppositie om te proberen als gemeenteraad elkaar te vinden in plaats van louter tegen over elkaar te staan.

Duurzame woningbouw

Wij willen dat de gemeente bij nieuwbouw van woningen eisen stelt aan de duurzaamheid van die woningen. De raad heeft een motie van ons daarover aangenomen.

Dickensroom

De Dickensroom blijft behouden. We hebben het college in een motie gevraagd het particulier initiatief daarvoor actief te ondersteunen.

Duurzame scholen

Het college komt met een voorstel waarbij de gemeente zich garant gaat stellen voor verduurzaming van scholen (en zo goedkoper geld lenen). Door onze motie is het college dit aan het uitwerken.

Zonnepanelen op transferium

Er komt een plan van aanpak voor zonnepanelen op het transferium dankzij onze motie.

Fietsen

Het  gemeentelijke Verkeers- en vervoersplan  is door ons aangepast. In overleg met de de RUG zoekt de gemeente uit of een Oost-West verbinding voor fietsers tussen Kerklaan en Rijksstraatweg mogelijk is. Het aanleggen van “fietsplus”-routes krijgt voorrang

Nog meer fietsen

Op initiatief van GroenLinks worden in het centrum 25 extra fietsenstallingen bijgeplaatst (met PvdA).

Hortus

De mogelijkheden en kansen voor de Hortus verdienen blijvend onze aandacht.  We hebben dit met een motie ondersteund en zullen het college hierop blijven aanspreken.

Duurzaam Raadhuisplein

In de plannen voor het ontwikkelen van het Raadhuisplein-Haderaplein hebben we laten opnemen dat duurzame oplossingen en aanpak onze voorkeur heeft. Opdrachtnemers worden uitgenodigd hiervoor creatieve voorstellen te doen.

PGB in de zorg

De gemeente komt op ons voorstel met een regeling voor gebruik van persoonsgebonden budget voor zorgvragen in de WMO. Wij willen dat mensen zelf invloed hebben op hoe ze geholpen worden. Maatwerk in plaats van iedereen hetzelfde pak aantrekken.

Behoud Bijenvolk

Stallen voor een volk kwetsbare bijen zijn in een specifiek geval tijdelijk gedoogd zijn in plaats van de regels strikt te handhaven. Het bijenvolk kon zo overleven tot er een definitieve oplossing was voor de gebruikte stallen. (met Gezond Verstand Haren)

Toeslagen kamerbewoners

Jongeren in de bijstand die op kamers wonen hebben dank zij een motie van ons recht op vergelijkbare tegemoetkoming in woonkosten als ouderen (met D66)

Kwetsbare groepen ontzien

We hebben door onze motie een visie laten ontwikkelen op gebied van ombuigingen om zo kwetsbare groepen te ontzien en geen onomkeerbare bezuinigingen te nemen. De huidige regeling waarbij ozb zoveel mogelijk ontzien wordt, willen we niet meer. We willen een realistisch financieel beleid, maar zijn een uitgavenorganisatie. De ozb is wat ons betreft geen regeling die ingezet kan worden ten koste van harde bezuinigingen op zorg etc. Helemaal in het kader van de decentralisaties, kiezen wij eerder voor verhoging ozb dan verdere afbraak van het sociaal beleid.

Groen Haren of treintjes

De inrichting van een opstelterrein voor treinen in open weide-gebied dreigde een feestje “over ons en zonder ons” te worden. We hebben er op aangedrongen dat de gemeente alle informatie over de gevolgen voor flora, fauna , lawaai- en licht overlast en landschap boven water moet krijgen. Deze informatie is inmiddels aan de raad ter beschikking gesteld. De gemeente wordt alsnog betrokken in de plannen.