Positief over bestuursakkoord herindeling Groningen Haren en Ten Boer

De samenwerkende Harense oppositiepartijen (VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie) hebben met instemming kennis genomen van de concept-bestuursovereenkomst met afspraken over de thema’s uit het Herindelingsontwerp Groningen, Haren en Ten Boer.

De verbindingspersoon voor Haren, mevrouw Kool, heeft de belangen van de gemeente Haren ingebracht bij het overleg over de bestuursovereenkomst. Veel inwoners van Haren hebben contact gezocht met mevrouw Kool om aandacht te vragen voor de groene long tussen Haren en Groningen en te pleiten voor het behoud van voorzieningen, het versterken van cultuur en sport in de dorpen en het behoud van dienstverlening dichtbij huis.

Het college van D66, CDA en Gezond Verstand Haren weigerde om deel te nemen aan het overleg over de bestuursovereenkomst.  Daarmee heeft het college verzuimd de belangen en wensen van burgers, culturele en maatschappelijke organisaties in te brengen.

Verheugend is dat de concept-bestuursovereenkomst  duidelijk stelt dat het specifieke karakter van Haren en haar buitendorpen behouden blijft en waar mogelijk wordt versterkt:

 • Het groene karakter en de natuurwaarden blijven behouden evenals het open,
  groene en onbebouwde karakter van het landelijk gebied.
 • Het versterken van elkaars kracht, kunde en kennis in het dorpen- en kernenbeleid.
  Aantrekkelijke dorpen, versterken van het ‘noaberschap’ en veiligheid staan voorop.
 • Voorzieningen voor het verenigingsleven, sport, cultuur welzijn blijven behouden:
  zwembad, bibliotheek, ’t Clockhuys, Speel-O-Theek en de muziekschool  kunnen
  de vele inwoners en beoefenaars van sport en bewegen blijven ontvangen!
 • Dienstverlening dichtbij huis en op locaties in Haren blijft gewaarborgd.
   

Mevrouw Marga Kool heeft in opdracht van de provincie Groningen goed werk voor Haren verricht en het belang van tal van inwoners, maatschappelijke en culturele organisaties en sportverenigingen
goed behartigd. Daarvoor willen wij haar dank zeggen.

Ook spreken wij onze waardering uit voor de blijvend uitgestoken hand van de gemeenten Groningen en Ten Boer richting het college van Haren. De provincie Groningen moet door de weigerachtige opstelling van college en coalitie van Haren noodgedwongen sturing geven aan dit proces.

Als samenwerkende oppositiepartijen hopen wij dat de vervolgstappen over de besluitvorming en  de verdere inrichting en samenwerking rond de herindeling voorspoedig verlopen. Wij voelen ons gesteund door het grote aantal zienswijzen uit Haren voor de herindeling van Haren bij Groningen en Ten Boer.