Foto bloemenweide en vijver
Zo had het kunnen worden...

Haren investeert niet in duurzaam stationsgebied

De gemeenteraad van Haren stelde onlangs het bestemmingsgebied vast voor het stationsgebied. Dat zal leiden tot een aanzienlijke ‘verstening’: er komt een tunnel onder het spoor, er worden drie torentjes gebouw bij het station en er komen enkele woningen in de buurt van het P&R terrein. GroenLinks wil graag dat de schade die daar ecologisch wordt aangericht wordt hersteld. Daar is geen geld voor. We willen ook dat de nieuwbouw voldoet aan moderne criteria voor energieneutraal bouwen. De raad wees dat af. Men vreest dat er dan geen bouwer is te vinden. En de markt moet zijn werk maar doen. Wij denken dat de markt een beetje sturing van de overheid nodig heeft. De raad laat een unieke kans voor een voorbeeldig ingericht stationsgebied, met fraaie ecologische waarde en een duurzame uitstraling liggen. We zijn uiteraard blij dat de tunnel er eindelijk komt en dat de vaorraad sociale woningbouw weer wordt aangevuld. Maar wat een gemiste kans.

De bouw van de woontorentjes en de aanleg van de tunnel zijn het meest ingrijpend. Het leidt tot verlies van leefgebied voor vogels, amfibieën en vleermuizen. Wettelijk mag dit allemaal, maar Haren is het volgens ons aan zijn stand verplicht meer te doen. We zouden dat verlies van leefgebied moeten compenseren. Dat kan ook. Om de nieuwe gebouwen heen ligt gemeentelijk groen. Door dat ecologisch in te richten, met gloeiende oevers, vijvers, bloemenweiden, bomenrijen waarlangs vleermuizen graag vliegen en dergelijke. Het college kies echter voor ‘grasvlakken’ en ‘beukenhagen’. Die zijn ecologisch nauwelijks van waarde. Het enige argument: er is geen geld. Dat, terwijl het beheer van zo’n ecologisch ingericht gebied goedkoper is dan elke maand gras maaien en elk jaar beukenhagen knippen. GroenLinks pleit voor minder ‘plantsoen’ en meer natuur!

De nieuwbouw van de drie woontorentjes zou een uitgelezen kans zijn om in Haren energieneutraal te bouwen. De regels daarvoor zijn nog niet wettelijk verplicht, dat worden ze in 2021. GroenLinks pleit ervoor daar niet op te wachten. Die gebouwen staan er zeker 50 jaar en zullen over een jaar of 20 alsnog energieneutraal gemaakt moeten worden. Begin er meteen mee en stel dat als eis aan ontwikkelaars, was ons pleidooi. Volgens de meerderheid in de raad moeten we vertrouwen op de markt. Wij geloven daar in dit geval niet in: de bouwmarkt is op energiegebied nog nooit uit zichzelf in beweging gekomen.

Het amendement dat wij indienden is via de link hieronder in te zien. Het bestemmingsplan is te raadplegen via de inzet rechts.

 

De gemeente laat een enorme kans liggen om van het stationgebied een echt duurzaam en ecologisch voorbeeldgebied te maken.