Samenwerking
Samenwerking

Burgerparticipatie of Overheidsparticipatie

September vorig jaar deed GroenLinks het voorstel om in een raadswerkgroep een agenda voor het komende jaar te maken over burgerparticipatie. Een kritisch rapport van de rekenkamer over wat er fout (en goed) ging op dat punt was de aanleiding. In april deed de werkgroep het voorstel aan de raad om op vier terreinen aan de slag te gaan. Het voorstel is unaniem aangenomen. De sportrnota zal worden gemaakt samen met de sportverenigingen. Voor de vernieuwing van het cultuurcentrum zal inwoners om advies worden gevraagd over de plek van de bibliotheek daarin. Het evenementenbeleid waar we al zo lang op wachten zal samen met belanghebbenden worden gemaakt.

GroenLinks had een belangrijk aandeel in de werkgroep. We hebben een tweetal raadsbijeenkomsten - samen met college en ambtenaren - georganiseerd over dit thema. En veel ideeën geleverd over hoe de gemeente samen met inwoners plannen kan maken, of - andersom - hoe we plannen maken kunnen overlaten aan inwoners of organisaties en hoe we hen daarbij kunnen helpen. De bijeenkomsten maakten veel energie los. Het college maakte zijn eigen lijstje met burgerparticipatie-activiteiten. Ongetwijfeld aangemoedigd door het enthousiasme in de raad.

Aanleiding

De aanleiding voor ons voorstel ligt in de discussie over 'Beterr Haren', het  'plan' dat vorig voorjaar is gemaakt om 'aan te tonen' dat Haren zelfstandig kan blijven. Dat stuk geeft nogal hoog op van het nut van burgerparticipatie om de problemen waar Haren voor staat op te lossen. Maar de uitwerking ontbreekt vrijwel geheel. GroenLinks pleit al lang voor het beter betrekken van inwoners en organisaties bij het formuleren van beleid en ook als het kan bij de uitvoering ervan. En telkens pleiten we er dan voor om dat gestructureerd aan te pakken, te leren van eerdere ervaringen en helder te zijn over wat je als gemeente verwacht van je inwoners. In ons verkeizingsprogramma noemen we dat 'overheidsparticipatie': de overheid onde4steunt inwoners bij hun eigen plannen. en just daraan ontbak het keer op keer. en jusit darover as het raport van de Rekenkamer (zie bijlage hiernaast) kritisch. We hebben toen de kans gegrepen om dit punt beter aan te pakken en een werkgroep voorgesteld.

Coalitie-oppositie

De werkgroep bestond uit vier leden, twee van de oppositie en twee van de coalitie. In de werkgroep botste het af en toe flink, maar we waren vastbesloten er uit te komen . En dat lukte. Het is de tweede keer dat we succesvol de coalitie de hand reiken. We hopen dat de samenwerking nu eindelijk op gang gaat komen, na ruim twee jaar lijnrecht tegen overelkaar staan over de herindeling.