Nieuws

Afdeling GL Haren fuseert met Groningen en Ten Boer

Ondertekening fusiebesluit Haren

De ledenvergadering van GroenLinks Haren is gisteren akkoord gegaan met een fusie van de afdeling met de afdelingen Groningen en Ten Boer. Er ging een uitgebreide voorberediing van de drie besturen aan vooraf en de leden wilden er ook nog wel even doorpraten. Het gaat tenslotte wel om twee kleine duimpjes die samengaan met 1 (zeer) grote afdeling. Maar het is in het belang van een goede voorbereiding van de verkiezingen na de herindeling (november 2018) om nu al te fuseren. En ook als de fusie niet door zou gaan - een theoretische mogelijkheid - is het goed om als afdelingen samen te werken: meerdere fracties in 1 afdeling kan heel heel goed. Andersom niet. De afdeling Groningen beslist vanavond. We schreven er uiteindelijk onderstaand plagerig persbericht over. .

Lees verder

De balans opmaken - de nota zwijgt

De gemeenteraad maakt deze maand de balans op: hoe is het vorig jaar afgelopen, hoe staan we er financieel gezien tot nu toe voor en wat zijn de plannen en financiële vooruitzichten voor de komende jaren. De fractie van GroenLinks is kritisch: het jaarverslag staat vooral vol met vage mooie woorden, de financiële toestand blijft kwetsbaar en plannen voor de toekomst ontbreken in zijn geheel.

Lees verder

Kapbeleid onder vuur

Onlangs zijn enkele monumentale populieren gekapt aan de Waterhuizerweg. Dat veroorzaakte lokaal enige ophef. Recent is een kapvergunning afgegeven voor de kap van 22 forse bomen aan de Kerklaan. Er lijken er maar vijf terug te komen, en dan ook nog iele Berkjes van 6 cm doorsnee. Dit in verband met de aanleg van een verbeterd fietspad. Pogingen van lokale bomenvrienden om nog mee te praten over de noodzaak van die kap zijn gestrand op ‘het besluit is al genomen’. Een groenplan voor de Kerklaan is er nog niet, voor zover wij weten. GroenLinks stelde vragen.

Lees verder

Haren investeert niet in duurzaam stationsgebied

Foto bloemenweide en vijver

De gemeenteraad van Haren stelde onlangs het bestemmingsgebied vast voor het stationsgebied. Dat zal leiden tot een aanzienlijke ‘verstening’: er komt een tunnel onder het spoor, er worden drie torentjes gebouw bij het station en er komen enkele woningen in de buurt van het P&R terrein. GroenLinks wil graag dat de schade die daar ecologisch wordt aangericht wordt hersteld. Daar is geen geld voor. We willen ook dat de nieuwbouw voldoet aan moderne criteria voor energieneutraal bouwen. De raad wees dat af. Men vreest dat er dan geen bouwer is te vinden. En de markt moet zijn werk maar doen. Wij denken dat de markt een beetje sturing van de overheid nodig heeft. De raad laat een unieke kans voor een voorbeeldig ingericht stationsgebied, met fraaie ecologische waarde en een duurzame uitstraling liggen. We zijn uiteraard blij dat de tunnel er eindelijk komt en dat de vaorraad sociale woningbouw weer wordt aangevuld. Maar wat een gemiste kans.

Lees verder

Burgerparticipatie of Overheidsparticipatie

Samenwerking

September vorig jaar deed GroenLinks het voorstel om in een raadswerkgroep een agenda voor het komende jaar te maken over burgerparticipatie. Een kritisch rapport van de rekenkamer over wat er fout (en goed) ging op dat punt was de aanleiding. In april deed de werkgroep het voorstel aan de raad om op vier terreinen aan de slag te gaan. Het voorstel is unaniem aangenomen. De sportrnota zal worden gemaakt samen met de sportverenigingen. Voor de vernieuwing van het cultuurcentrum zal inwoners om advies worden gevraagd over de plek van de bibliotheek daarin. Het evenementenbeleid waar we al zo lang op wachten zal samen met belanghebbenden worden gemaakt.

Lees verder

Dorps-en wijkbudgetten - initiatiefvoorstel GroenLinks

Moestuin

GroenLinks heeft - samen met Gezond Verstand Haren - een initiatiefvoorstel gedaan voor dorps- en buurtbudgetten. De dorps- en buurtverenigingen is gevraagd om deze budgetten te beheren. Het budget is bedoeld om inwoners die een leuk idee hebben om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren te kunnen ondersteunen. Korte lijnen, geen bureaucratie, weinig papierwerk, maar snel aan de slag met een mooi plan. Dat was ons idee, nu is de raad aan zet.

Lees verder

Pagina's